Fleet Employment
VESSEL NAME TEU YEAR BUILT CHARTERER EMPLOYMENT
Maule 6,589 2010 NYK
T/C until earliest 11/2016 - latest 6/2017
Box Hong Kong 5,344 1995 MSC
T/C until earliest 6/2016 - latest 10/2016
Box China 5,344 1996 MSC
T/C until earliest 7/2016 - latest 11/2016
Box Emma 5,060 2004 ZIM
T/C until earliest 8/2016 - latest 1/2017
Box Trader 3,426 2010 CNC1 T/C until earliest 6/2016 - latest 1/2017
Box Voyager 3,426 2010 CNC1 T/C until earliest 6/2016 - latest 1/2017
CMA CGM KingFish 5,095 2007 CMA CGM

T/C until earliest 9/2016 - latest 6/2017

Box Marlin 5,095 2007 CMA CGM
T/C until earliest 9/2016 - latest 6/2017
Box Queen 4,546 2006 CMA CGM T/C until earliest 8/2016 - latest 5/2017

1 CNC is part of the CMA CGM Group.